Privātuma politika

 Jūrmalas iedzīvotāja kartes privātuma politika

I - Vispārīgi noteikumi

1. Jūrmalas iedzīvotāja kartes privātuma politikas (turpmāk – privātuma politika) mērķis ir sniegt informāciju par to, kā Jūrmalas iedzīvotāja kartes un Skolēnu apliecības  (turpmāk – viedkartes) izsniegšanas un lietošanas procesā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā (turpmāk – pašvaldība) tiek apstrādāti personas dati.
2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē persona iesniedz personas datus Pašvaldībai, lai saņemtu un lietotu  viedkarti.
3. Pārzinis personas datu apstrādei ir Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67093816, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv,  vairāk informācijas https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardziba
4. Pašvaldībā ir iecelts personas datu aizsardzības speciālists (kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv);
5. Personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija un tiek apstrādāti saskaņā ar pārziņa noteiktiem personas datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatiem un normatīvajiem aktiem.

II - Personas datu iegūšana un nodošana

6.  Pašvaldība personas datus var saņemt dažādos veidos, tai skaitā,

6.1. kad  persona tos sniedz pašvaldībai:

6.1.1. ierodoties klātienē;
6.1.2. tīmekļa vietnē https://karte.jurmala.lv/
6.1.3. kontaktējoties ar pašvaldību ar elektroniskā pasta starpniecību vai citiem saziņas kanāliem;
6.1.4. veicot maksājumus.

6.2. kad pašvaldībai personas datus sniedz  valsts institūcijas un sadarbības partneri.

7. Viedkaršu bloķēšanas gadījumos personas dati (viedkartes kartes numurs,  viedkartes lietotāja vārds uzvārds) var tikt apstrādāti telefoniski.
8. Pašvaldība neizpauž trešajām personām  personas datus, izņemot:

8.1. ja pašvaldībai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu darbību saistībā ar viedkartes darbības nodrošināšanu (piemēram, maksājumu norēķinu ietvaros);
8.2. saskaņā ār personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
8.3. valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pamatota pieprasījuma;
8.4. normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

III - Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

9. Pašvaldība apstrādā viedkartes lietotāju personas datus šādiem nolūkiem:

9.1. viedkartes izsniegšanai un administrēšanai;
9.2. pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un izglītības iestāžu darbinieku plūsmas administrēšanai, ieejot un izejot no izglītības iestādes un nodrošinot izglītojamo drošību – kontrolējot nepiederošu personu iekļūšanu izglītības iestādē;
9.3. pašvaldības sabiedriskā transporta braukšanas atvieglojumu administrēšanai;
9.4. lai nodrošinātu personai bezmaksas braucienus ar vilcienu posmā Ķemeri–Rīga–Ķemeri;

10. Pašvaldība apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

10.1. saskaņā ar personas piekrišanu;
10.2. gadījumā, kad uz pašvaldību ir attiecināms juridiskais pienākums;
10.3. lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās pilnvaras.

11. Normatīvie akti, kas nosaka pašvaldības juridisko pienākumu apstrādāt  konkrētu kategoriju personas datus, veiktu personas datu apstrādi sabiedrības interesēs un pildītu oficiāli piešķirtās pilnvaras:

11.1. Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta c), e) apakšpunkts;
11.2. Pašvaldību likums;
11.3. Sabiedriskā transporta pakalpojuma likums;
11.4. Invaliditātes likums;
11.5. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums;
11.6. Likums  ’’Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu’’;
11.7. Likums ’’Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu’’;
11.8. Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 ’’Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās’’;
11.9. Ministru kabineta 2021. gada 22. jūnija noteikumi Nr. 414 ’’Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi’’;
11.10. Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta noteikumi Nr.528 “Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija;
11.11. Jūrmalas domes saistošie noteikumi. 

IV - Personas dati, kuri tiek apstrādāti

12. Lai pašvaldība izpildītu savas funkcijas un uzdevumus, tai ir nepieciešams apstrādāt noteikta veida personas datus. Atkarībā no personas statusa var tikt apstrādāti šādi personas dati:

12.1. vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
12.2. bankas norēķinu kontu numuri, norēķinu informācija;
12.3. izglītojamā personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, izglītības iestāde, dzīves vietas adrese), izglītojamā likumiskā pārstāvja dati;
12.4. personas statuss (persona darbspējas vecumā, skolēns, pensionārs, persona ir veikusi maksājumu, I vai II gr. invalīds, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks, personai pieder nekustamais īpašums, bārenis un bez vecāku gādības palicis bērns;);
12.5. foto;
12.6. dati par pārziņa tīmekļa vietnes apmeklējumu;
12.7. jebkāda cita informācija, kuru persona pati ir norādījusi savā iesniegumā Viedkartes saņemšanai u.tml.

13. Pastāvot atbilstošam tiesiskam pamatam, pašvaldība var apstrādāt arī citus personas datus, kurus persona pati paziņo pārzinim.

V - Personas datu glabāšanas termiņš

14. Personas dati tik glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
15. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, pašvaldība ņem vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, norādījumus (piemēram, piekrišanas gadījumā), kā arī pašvaldības leģitīmās intereses. Ja personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, pašvaldība tos dzēsīs vai iznīcinās.
16. Personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei pašvaldība glabā līdz līgums tiks izpildīts vai kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi.
17. Personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, pašvaldība ievēro attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, uzglabā Grāmatvedības likumā noteiktajos termiņos.
18. Personas datus, lai pierādītu pašvaldības saistību izpildi, glabā vispārējo prasības noilguma termiņu, tas ir, saskaņā ar Civillikumā un Civilprocesa likumā noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem.
19. Beidzoties kādam no minētajiem glabāšanas termiņiem, visi personas dati tiek dzēsti.

VI - Personas datu drošība

20.  Pašvaldība, izpildot normatīvo aktu prasības, kā pārzinis nodrošina:

20.1. personas datu konfidencialitāti (piemēram, nodrošinot, ka personas datus apstrādā tikai tie darbinieki, kuriem tas nepieciešams amata pienākumu izpildei);
20.2. personas datu aizsardzību no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos riskus un organizatoriskās prasības;
20.3. personas datu apstrādātāju pārbaudi, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus. Pašvaldība izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām.

21. Pašvaldība nodrošina sertificēta personas datu aizsardzības speciālista iesaisti personas datu aizsardzības pasākumu īstenošanā.
VII. Piekļuve personas datiem un citas tiesības
22. Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personām ir šādas tiesības:

22.1. tikt informētam par to, kāpēc pašvaldība apstrādā un izmanto personas datus;
22.2. pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus pašvaldība par personu glabā. Šo informāciju pašvaldība sniedz bez maksas. Pašvaldībai ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien tā nepagarina atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu;
22.3. labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Pašvaldībai ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja pašvaldība nolems nelabot datus, tā sniegs skaidrojumu, kāpēc tos nelabo;
22.4. lūgt dzēst savus personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Pašvaldība ne vienmēr varēs izpildīt lūgumu, piemēram, ja pašvaldībai būs pienākums saglabāt informāciju. Ja pašvaldība nolems nedzēst datus, tiks sniegts skaidrojumu personai;
22.5. atsevišķos gadījumos ierobežot personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, pašvaldība var saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu;
22.6. ja pašvaldība apstrādā personas datus saskaņā ar piekrišanu vai pamatojoties uz līgumu, un tie ir saglabāti strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, personai ir tiesības lūgt personas datu nosūtīšanu tieši no pašvaldības citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams. Šīs tiesības netiek attiecinātas uz personas datiem, kas tiek apstrādāti, lai izpildītu uz pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu, vai, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pašvaldībai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
22.7. nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kas attiecībā uz datu subjektu rada tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē;
22.8. atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kura ir pamatota ar piekrišanu.

VIII - Personas tiesību īstenošanas kārtība

23. Persona var iegūt informāciju par saviem personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības kādā no sekojošiem veidiem:

23.1. iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi pašvaldības juridiskajā (skatīt pašvaldības kontaktinformāciju privātuma politikas 3.punktā);
23.2. iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to pa pastu uz pašvaldības juridisko adresi;
23.3. iesniedzot rakstisku iesniegumu, nosūtot to uz pašvaldības elektronisko pastu: pasts@jurmala.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

24. Saņemot iesniegumu, tiks izvērtēts tā saturs un personas identificēšanas iespēja, un atkarībā no situācijas, pašvaldība patur iespēju lūgt personai papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.
25. Pašvaldība izvērtēs pieprasījumu un īstenos personas tiesības atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildi uz iesniegumu pašvaldība sniegs ne vēlāk kā viena mēneša laikā, atsevišķos gadījumos pašvaldība var pagarināt atbildes sniegšanu vēl par diviem mēnešiem, par ko pārzinis informēs datu subjektu.
26. Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu pārzinim. Ja persona nav apmierināta ar saņemto atbildi, tai ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, rakstot uz pasts@dvi.gov.lv.

Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, tai skaitā sīkdatnes, kas nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Ņemot vērā, ka interneta vietne nedarbosies, ja sīkdatnes netiks izmantotas, šo sīkdatņu izmantošanai piekrišana netiek prasīta. Skatīt vairāk
Piekrītu