Privātuma politika

 Jūrmalas iedzīvotāja kartes privātuma politika

I. Vispārīgi noteikumi

1.    Jūrmalas iedzīvotāja kartes privātuma politikas (turpmāk – privātuma politika) mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam  informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un, apstrādājot datu subjekta personas datus  kā datu pārzinis.
2.    Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē persona sniedz personas datus interneta timekļu vietnēs https://karte.jurmala.lv;  mobilajā lietotnē "Pasākumu apmeklētāju reģistrācija", papīra formātā vai elektroniski un kādās pārziņa sistēmās tie tiek apstrādāti.
3.    Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko persona tiek informēta brīdī, kad viņa sniedz attiecīgus datus pārzinim.
4.    Privātuma politikā ir lietotas šādas definīcijas:

4.1.    Pārzinis - Jūrmalas pilsētas dome, reģ. nr. 90000056357, adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, tālrunis: 67093816, 67093843, elektroniskā pasta adrese: pasts@jurmala.lv,  vairāk informācijas www.jurmala.lv;
4.2.    Datu subjekts - identificējama fiziska persona kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru (piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem);
4.3.    Personas datu aizsardzības speciālists - Jūrmalas pilsētas domē ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Jūrmalas pilsētas domes personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālr. nr. 67093849, elektroniskā pasta adrese: personasdati@jurmala.lv;
4.4.    Apstrāde -  jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, (piemēram vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana);
4.5.    Apstrādātājs - fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura  pārziņa vārdā apstrādā personas datus;
4.6.    Personas dati -  jebkura informācija, kas attiecas uz terminu “datu subjekts”; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
4.7.    Datu subjekta piekrišana - jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei;
4.8.    Vispārīgā datu aizsardzības regula – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula  (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.

5.    Personas dati ir ierobežotas pieejamības informācija un tiek apstrādāti saskaņā ar pārziņa noteiktiem personas datu apstrādes nolūkiem, juridiskajiem pamatiem, Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu un pārziņa iekšējiem normatīvajiem aktiem.

II. Privātuma politikas darbības joma

6.    Pārzinis personas datus var saņemt dažādos veidos, tai skaitā, arī tad, kad  persona apmeklē pārziņa tīmekļa vietnes, reģistrējas tīmekļa vietnē, vai attiecībā uz citām tīmekļa vietnē pieejamām darbībām, pakalpojumiem vai resursiem. Personas identifikācijas informāciju pārzinis saņems tikai tad, ja pats persona labprātīgi piekritīs šādas informācijas sniegšanai. Persona vienmēr var atteikties sniegt personas identifikācijas informāciju, taču šajā gadījumā, viņa atsakās no konkrētu darbību veikšanas tīmekļa vietnē.
7.    Viedkaršu bloķēšanas gadījumos personas dati (kartes numurs, vārds uzvārds) var tikt apstrādāti telefoniski.
8.    Pārzinis neizpauž trešajām personām  personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju izņemot:

8.1.    Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu);
8.2.    Saskaņā ār personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
8.3.    Atbilstoši noteiktajiem juridiskajiem pamatiem;
8.4.    Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
8.5.    Ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi pārziņa likumīgās intereses.

III. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

9.    Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

9.1.    Jūrmalas pilsētas iedzīvotāja kartes izsniegšanai un administrēšanai;
9.2.    Skolēna apliecības administrēšanas nodrošināšanai;
9.3.    Izglītojamo un izglītības iestāžu darbinieku plūsmas administrēšanai, ieejot un izejot no izglītības iestādes un nodrošinot izglītojamo drošību – kontrolējot nepiederošu personu iekļūšanu izglītības iestādē;
9.4.    Sabiedriskā transporta braukšanas atvieglojumu administrēšanai;
9.5.    Unikālas elektroniskās piekļuves sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai;
9.6.    Lai saglabāt pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstiski un/vai elektroniski;
9.7.    Lai analizēt pārziņa tīmekļa vietņu un lietotņu lietojumu darbību, izstrādātu un ieviestu to uzlabojumus;

10.    Pārzinis apstrādā personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem, bet neaprobežojoties ar tiem:

10.1.    saskaņā ar personas piekrišanu;
10.2.    gadījumā, kad uz pārzini ir attiecināms juridiskais pienākums;
10.3.    lai izpildītu uzdevumu sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras.

11.    Normatīvie akti, kas nosaka pārziņa juridisko pienākumu apstrādāt  konkrētu kategoriju personas datus, veiktu personas datu apstrādi sabiedrības interesēs un pildītu oficiāli piešķirtās pilnvaras:

11.1.    Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta c), e) apakšpunkts;
11.2.    Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 7. un 19. punkts;
11.3.    Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma 14. panta 3. punkts;
11.4.    Invaliditātes likums;
11.5.    Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likums;
11.6.    Likums  ’’Par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu’’;
11.7.    Likums ’’Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu’’;
11.8.    Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumi Nr. 857 ’’Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās’’;
11.9.    Ministru kabineta 2017.gada 27. jūnija noteikumi Nr. 371 ’’Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi’’;
11.10.    Ministru kabineta 2005.gada 18. oktobra noteikumi Nr.779 ’’Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju’’;
11.11.    Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15. marta saistošie noteikumi Nr.10 ’’Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos’’;
11.12.    Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21. marta noteikumi Nr.1 ’’Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas vai deaktivizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā’’.

IV. Personas datu glabāšanas termiņš

12.    Personas dati tiek glabāti atbilstoši pārziņa noteiktajiem glabāšanas terminiem saskaņā ar ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, līdz datu apstrādes mērķa sasniegšanai.
13.    Pēc normatīvajos aktos noteiktajām personas datu glabāšanas termiņu beigām vai leģitīmo interešu beigšanās personas dati tiek dzēsti.
14.    Pārzinis apstrādā personas  datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un pārzinim saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

V. Piekļuve personas datiem un citas datu subjekta tiesības

15.    Personai ir tiesības iesniegt datu pieprasījumu vispārējā kārtībā, lūdzot sniegt skaidrojumu, kādi dati par viņu tiek apstrādāti un kurus datus nepieciešams ierobežot. Šāds pieprasījums tiks izpildīts, ja tas būs juridiski pamatots un tehniski iespējams. Par datu ierobežošanas prasībām tiks informēti arī citi datu saņēmēji.
16.    Personai ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi, kā arī pieprasīt pārzini veikt to papildināšanu, labošanu, atsevišķos gadījumos arī dzēšanu. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no pārziņa pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
17.    Persona var iesniegt pārzinim pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

17.1.    Rakstveidā nosūtot pārzinim vēstules veidā uz juridisko adresi Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015;
17.2.    Elektroniskā pasta veidā, nosūtot oficiālu rakstveida iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

18.    Saņemot pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, pārzinis pārliecinās par personas identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem, cik tālu tas būs tehniski iespējams.
19.    Personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, netiks pārtraukta tādu datu apstrāde, ko veic, pamatojoties uz citiem juridiskajiem pamatiem.
20.    Atbilde, kura satur personas datus, vai atbilde par savu tiesību īstenošanu personai tiek sniegta tikai gadījumā, ja persona ir iesniegusi rakstveida iesniegumu un ir identificēta.
21.    Ja radušās sūdzības vai jautājumi saistībā ar šo privātuma politiku, persona ir konstatējusi iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu, personai ir jāsazinās ar pārzini, izmantojot datu pārziņa kontaktinformācijā norādītos saziņas kanālus, kas norādīti šajā privātuma politikā.
22.    Pārzinis nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un personu iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, personai ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.


Šī tīmekļvietne izmanto sīkdatnes, tai skaitā sīkdatnes, kas nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai. Ņemot vērā, ka interneta vietne nedarbosies, ja sīkdatnes netiks izmantotas, šo sīkdatņu izmantošanai piekrišana netiek prasīta. Skatīt vairāk
Piekrītu